2.024 αναγνώσεις

Εισαγωγή & Εγγραφή στο Καλλιτεχνικό Σχολείο


 

 

Ειδικά Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης

 

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου & του Καλλιτεχνικού Λυκείου

A. Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1490/28-04-2017) που επισυνάπτεται περιγράφεται αναλυτικά:

  1. η λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων
  2. η τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

B. Στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1342/13-05-2016) που επισυνάπτεται περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ειδικότερα:

  • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
  • Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ? ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ
  • Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • ΣΤ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
  • Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχολιάστε....