6.431 αναγνώσεις

Σκοπός


Σκοπός ίδρυσης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Τέχνες, η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολου­θήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση του Θεάτρου-Κινηματογράφου, του Χορού και των Εικαστικών, χωρίς παράλληλα να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής και επαγγελματι­κής κατεύθυνσης.

[ Γ7/107922/03-10-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1497 τ. Β΄]

Το 2004 ιδρύθηκαν τα Καλλιτεχνικά Σχολεία με σκοπό την ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Τέχνες και την προετοιμασία των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση του Θεάτρου – Κινηματογράφου, του Χορού (Κλασικού και Σύγχρονου) και των Εικαστικών, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επαγγελματικής ή επιστημονικής ενασχόλησης.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Καλλιτεχνικών Σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας καθώς και Καλλιτεχνικά μαθήματα με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα κατεύθυνσης.
Συγκεκριμένα η διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος είναι η ακόλουθη:

  • Α” Τάξη Γυμνασίου: 29 διδακτικές ώρες Γενικής Παιδείας και 16 ώρες Καλλιτεχνικά
  • Β” Τάξη Γυμνασίου: 28 διδακτικές ώρες Γενικής Παιδείας και 16 ώρες Καλλιτεχνικά
  • Γ” Τάξη Γυμνασίου: 29 διδακτικές ώρες Γενικής Παιδείας και 16 ώρες Καλλιτεχνικά
  • Α” Τάξη Λυκείου: 30 διδακτικές ώρες Γενικής Παιδείας και 16 ώρες Καλλιτεχνικά
  • Β” Τάξη Λυκείου: 32 διδακτικές ώρες Γενικής Παιδείας και 14 ώρες Καλλιτεχνικά
  • Γ” Τάξη Λυκείου: 29 διδακτικές ώρες Γενικής Παιδείας και 16 ώρες Καλλιτεχνικά

Στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου δεν γίνεται καμία περικοπή στα μαθήματα Γενικής Παιδείας – δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης του προγράμματος σπουδών στο Λύκειο.

Με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων από ειδικούς – καλλιτέχνες και προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στις κατευθύνσεις των Καλλιτεχνικών Σχολείων. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η μελέτη των προγραμμάτων διδασκαλίας, η διατύπωση γνώμης για τα γενικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων αυτών, εξοπλισμού, στελέχωσης, τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στα καλλιτεχνικά μαθήματα καθώς και η γενικότερη εποπτεία και αξιολόγηση της λειτουργίας των σχολείων αυτών.

Με την ίδια Υπουργική Απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και η γραμματέας της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της και η διάρκεια θητείας όλων των μελών αυτής.

Η εγγραφή των μαθητών γίνεται μόνο στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατόπιν επιλογής και μέσω εισαγωγικών εξετάσεων. Κατ? εξαίρεση και μόνον εφόσον υπάρχουν κενά, είναι δυνατόν να εγγραφούν μαθητές και στην Β΄ τάξη Γυμνασίου μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στα Καλλιτεχνικά μαθήματα. Κάθε μαθητής μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Εάν επιλεγεί σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, θα εγγραφεί στην κατεύθυνση που θα επιλέξει ο ίδιος τελικά. Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε Καλλιτεχνικό Σχολείο συγκροτούνται Επιτροπές Επιλογής Μαθητών.

Πηγή: Eurybase, The Information Database on Education Systems in Europe