1.391 αναγνώσεις

Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πιλοτική Εφαρμογή 2011-2012)


  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Φυσικές Επιστήμες. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-6%CE%9F4
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-1%CE%99%CE%95
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Σχολική και Κοινωνική Ζωή. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-%CE%99%CE%98%CE%96
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του επιστημονικού πεδίου Ξένες γλώσσες. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-%CE%A7%CE%91%CE%97
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-%CE%9C01
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή των διδακτικών αντικειμένων Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Οικιακή Οικονομία http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-176
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Μαθηματικά. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-%CE%A4%CE%92%CE%A9
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού αντικειμένου Θρησκευτικά. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-5%CE%A3%CE%94
  • Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του Διδακτικού Πεδίου: Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%9F09-1%CE%A30