Αξιολόγηση προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου–Λ.Τ.
συνεδρίασε (Πράξη 14η/ 19-1–24) και αποφάσισε ομόφωνα ( συνεκτιμώντας
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια) την ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής
του Σχολείου στα Ιωάννινα, στο ταξιδιωτικό Γραφείο Gassi Travel.