1.258 αναγνώσεις

Ενημέρωση μαθητών και γονέων για θέματα λειτουργίας του σχολείου


Logotypo_Blue2011

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

με στόχο την καλή λειτουργία του σχολείου, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων μας στα ακόλουθα:

 • η έγκαιρη προσέλευση στην πρώτη ώρα των μαθημάτων (8.15 π.μ.) είναι πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο αργούν θα πρέπει να περάσουν από το γραφείο της Διευθύντριας, για να τους δοθεί η άδεια εισόδου στην αίθουσα διδασκαλίας.

 • η φροντίδα για την καθαριότητα του σχολικού χώρου (θρανία, αίθουσες διδασκαλίας, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι υγιεινής) διευκολύνει την παραμονή μας σε αυτόν, αλλά και διασφαλίζει συνθήκες καλής υγιεινής.

 • σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το κάπνισμα, το αλκοόλ καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύονται αυστηρά στον χώρο του σχολείου.

 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

 • η φοίτηση των μαθητών/τριών κρίνεται επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130) (για τα Καλλιτεχνικά σχολεία)

 • απουσία μαθητή από πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του σχολείου, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος, λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα σε ισάριθμες διδακτικές ώρες.

 • η απουσία από σχολικό περίπατο λογίζεται ως απουσία σε ισάριθμες διδακτικές ώρες με τα μαθήματα της ημέρας. Σε περίπτωση που ο σχολικός περίπατος πραγματοποιείται με μεταφορικό μέσο και υπάρχει αρνητική γραπτή υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα για την συμμετοχή του μαθητή, τότε οι απουσίες δεν καταχωρούνται. Το ίδιο ισχύει και για την ημερήσια εκδρομή.

 • κανένας μαθητής δεν αποχωρεί από το σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου χωρίς άδεια από τη Διευθύντρια, αφού προηγηθεί επικοινωνία της με τον γονέα του μαθητή.

 • η αποχώρηση των μαθητών όταν παρουσιάζεται κενό τις τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

 • δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από τον χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

 • για κάθε μετακίνηση των μαθητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές – διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές, κλπ.) είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα για τη συμμετοχή του μαθητή στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 • μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με γνωμάτευση από τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών) ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά  Κέντρα, έχουν τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

 • η αίτηση για τα διάφορα έγγραφα που χρειάζονται οι γονείς από το σχολείο θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, γιατί το σχολείο δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό ? γραμματέα για την άμεση διεκπεραίωσή της.

 • ο δικτυακός τόπος του σχολείου περιέχει επικαιροποιημένες ειδήσεις για ποικίλα ζητήματα της σχολικής ζωής και γι? αυτό είναι καλό να τον επισκέπτονται τακτικά μαθητές και γονείς.

 • για τη μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία και τα δρομολόγια είναι υπεύθυνη υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την ενημέρωσή σας από το σχολείο απευθύνεστε στον κ. Τιμόθεο Ρωμανά.

 • η σίτιση των μαθητών ανατίθεται από τον Δήμο σε εταιρεία μετά από διαγωνισμό. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους κανόνες της τάξης που έχει το σχολείο σχετικά με: τη διαδικασία της σίτισης, τους υπεύθυνους σίτισης και τους εκπαιδευτικούς που επιβλέπουν, τον χρόνο που διατίθεται, την καθαριότητα του χώρου.

 • η ημέρα και οι ώρες υποδοχής των κηδεμόνων για θέματα που αφορούν την επίδοση των μαθητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου, μόλις οριστικοποιηθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου

Σχολιάστε....